Ý Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

THÁNG NĂM 2016

Ý chung: Cầu cho người phụ nữ ở mọi quốc gia trên thế giới được tôn trọng, nhìn nhận và đề cao, vì đóng góp thiết yếu của họ cho xã hội. 

Ý truyền giáo: Cầu cho các gia đình, các cộng đoàn và các đoàn thể biết thực hành việc lần chuỗi Mân Côi để loan báo Tin Mừng và bình an.

 

 

 

 

Intention du Pape 

Mai 2016

Universelle - Les femmes dans la société

Pour que dans tous les pays du monde les femmes soient honorées et respectées, et que soit valorisée leur contribution sociale irremplaçable.

Pour l’évangélisation - Prière du Rosaire

Pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse dans les familles, les communautés et les groupes, pour l'évangélisation et pour la paix.

 

 

 

 

 Holy Father's Prayer Intentions

May 2016

Universal: Respect for Women

That in every country of the world, women may be honored and respected and that their essential contribution to society may be highly esteemed.

Evangelization: Holy Rosary

That families, communities, and groups may pray the Holy Rosary for evangelization and peace.

 

 

 

JoomlaMan