Ý Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

THÁNG MƯỜI 2015

- Ý chung: Cầu xin loại trừ được nạn buôn bán người là một hình thức hiện đại của chế độ nô lệ.
- Ý truyền giáo: Cầu cho tinh thần truyền giáo nơi các cộng đoàn Kitô giáo tại châu Á, biết rao giảng Tin Mừng cho những người vẫn đang mong đợi.

 

 

 

 

Intention du Pape 

Octobre 2015

Universelle – La traite des personnes
Pour que soit éradiquée la traite des personnes, forme moderne d'esclavage.
Pour l'évangélisation – La mission en Asie
Pour que, dans un esprit missionnaire, les communautés chrétiennes du continent asiatique annoncent l'Evangile à tous ceux qui l'attendent encore.

 

 

 

 

 Holy Father's Prayer Intentions

October 2015

Universal: Human trafficking
That human trafficking, the modern form of slavery, may be eradicated.

Evangelization: Mission in Asia
That with a missionary spirit the Christian communities of Asia may announce the Gospel to those who are still awaiting it.

 

 

 

JoomlaMan