Ý Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

THÁNG NĂM 2015

- Ý chung: Cầu cho chúng ta biết khước từ nền văn hoá của sự thờ ơ, để quan tâm đến những nỗi thống khổ của tha nhân, nhất là những người bệnh tật và nghèo khó.
- Ý truyền giáo: Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin cho các Kitô hữu đang sống trong các bối cảnh thế tục, luôn sẵn sàng để rao giảng về Đức Giêsu.

 

 

 

 

Intention du Pape 

Mai 2015

Universelle – Prendre soin de ceux qui souffrent
Pour que, refusant la culture de l'indifférence, nous puissions prendre soin des personnes qui souffrent, en particulier des malades et des pauvres.
Pour l'évangélisation – La disponibilité à la mission
Pour que l'intercession de Marie aide les chrétiens vivant dans des contextes sécularisés à se rendre disponibles pour annoncer Jésus

 

 

 

 

 Holy Father's Prayer Intentions

May 2015

Universal: Care for the suffering
That, rejecting the culture of indifference, we may care for our neighbors who suffer, especially the sick and the poor.

Evangelization: Openness to mission
That Mary's intercession may help Christians in secularized cultures be ready to proclaim Jesus

 

 

 

Prayer Eucharist Sacrifice Apostolic work
JoomlaMan