Ý Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

THÁNG MƯỜI  MỘT 2015

- Ý chung: Cầu cho chúng ta biết mở rộng tâm hồn để gặp gỡ và đối thoại với tất cả mọi người, ngay cả với những người không cùng niềm tin với mình.
- Ý truyền giáo: Cầu cho các vị mục tử trong Hội Thánh, biết tận tình yêu thương đoàn chiên của mình, để đồng hành và giữ vững niềm hy vọng.

 

 

 

 

Intention du Pape 

Novembre 2015

Universelle – Une culture de la rencontre
Pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue avec tous, même avec ceux qui ont des convictions différentes des nôtres.
Pour l'évangélisation – Les pasteurs dans l'Eglise
Pour que les pasteurs de l'Eglise, avec un profond amour pour leurs troupeaux, accompagnent leur chemin et gardent vivante leur espérance.

 

 

 

 

 Holy Father's Prayer Intentions

November 2015

Universal: Dialogue
That we may be open to personal encounter and dialogue with all, even those whose convictions differ from our own.

Evangelization: Pastors
That pastors of the Church, with profound love for their flocks, may accompany them and enliven their hope.

 

 

 

JoomlaMan