Ý Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

THÁNG TƯ 2015

Ý chung: Cầu cho mọi người biết tôn trọng và gìn giữ công trình sáng tạo như một hồng ân của Thiên Chúa.
Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại cảm nghiệm được sự hiện diện an ủi của Chúa Phục Sinh và tình liên đới của toàn thể Hội Thánh.

 

 

 

 

Intention du Pape 

Avril 2015

Universelle – Le respect de la Création
Pour que les êtres humains apprennent à respecter la création et à en prendre soin comme don de Dieu.
Pour l'évangélisation – Les Chrétiens persécutés
Pour que les chrétiens persécutés sentent la présence réconfortante du Seigneur ressuscité et la solidarité de toute l'Eglise

 

 

 

 

 Holy Father's Prayer Intentions

April 2015

Universal: Creation
That people may learn to respect creation and care for it as a gift of God.

Evangelization: Persecuted Christians
That persecuted Christians may feel the consoling presence of the Risen Lord and the solidarity of all the Church

 

 

 

Prayer Eucharist Sacrifice Apostolic work
JoomlaMan