Ý Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

THÁNG BẢY 2016

Ý chung: Cầu cho các dân tộc bản địa, đang gặp nguy cơ vì bản sắc và sự tồn vong của mình, được đối xử tôn trọng. 

Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo Hội tại Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, bằng các phương thế truyền giáo cho lục địa mình, biết loan báo Tin Mừng bằng nghị lực và lòng nhiệt thành mới mẻ.

 

 

 

 

Intention du Pape 

Juillet 2016

Universelle - Respect des peuples indigènes

Pour que soient respectés les peuples indigènes menacés dans leur identité et leur existence même.

Pour l’évangélisation - Mission continentale en Amérique latine

Pour que l’Eglise de l’Amérique Latine et des Caraïbes, à travers sa mission continentale, annonce l’Evangile avec un élan et un enthousiasme renouvelés.

 

 

 

 

 Holy Father's Prayer Intentions

July 2016

Universal: Indigenous Peoples

That indigenous peoples, whose identity and very existence are threatened, will be shown due respect.

Evangelization: Latin America and the Caribbean

That the Church in Latin America and the Caribbean, by means of her mission to the continent, may announce the Gospel with renewed vigor and enthusiasm. 

 

 

 

JoomlaMan